Uzavřené otázky

Uzavřené otázky nabízejí několik možných variant odpovědí, ze kterých si dotazovaný vybírá jednu nebo více odpovědí, které se nejvíce blíží jeho názoru. Tento typ otázek je vhodné použít v případě, že znáte většinu možných odpovědí.

Výhody uzavřených otázek

Nevýhody uzavřených otázek

Uzavřené otázky je možné dělit na:

Dichotomické a trichotomické otázky

Tyto otázky umožňují pouze odpověď ano/ne, respektive ano/ne/nevím.

Příklad: Jste držitelem věrnostní karty našeho hotelu:

Příklad: Vybral by jste si znovu náš hotel?

Výběrové otázky

U těchto otázek je možnost výběru jedné nabízených alternativy.

Příklad: Jaké je vaše nejvyšší dosažené vzdělání?

Výčtové otázky

Takovéto otázky nabízí možnost výběru několika nabízených alternativ zároveň.

Příklad: Které služby Vám nejvíce postrádáte v nabídce našeho wellness centra:

Provoz tohoto webu je podporován příjmy z prodeje ready-made společností.

Škálové otázky

Škálové otázky jsou nejvhodnějším nástrojem pro měření názorů a postojů. Odpovědi lze jednoduše kvantifikovat a následně statisticky analyzovat.

Hodnotící škála

Respondent vyjadřuje svůj postoj k objektu na hodnotící škále výběrem ze stupnice, například:

Hodnotící škála může mít též grafickou podobu ve formě úsečky vymezené dvěma krajními postoji.

Škála pořadí

Na škále pořadí seřazuje respondent jednotlivé předměty podle svých preferencí.

Příklad: Seřaďte novinové tituly podle vašich preferenci:

Škála konstantní sumy

Jednou z nejpřesnějších metod diferenciovaní preferencí je škála konstantní sumy, kde respondent rozděluje pevně stanovené množství bodů (zpravidla 100) mezi jednotlivé předměty dle svých preferencí:

Příklad: Stanovte podíl jednotlivých služeb hotelu na vaší celkové spokojenosti: